REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BANKMONET.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1)       Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2)       Sprzedający / Administrator – FHU Paweł Rybałka z siedzibą w Kudowie-Zdroju, przy ul. Spacerowej 44, 57-350 Kudowa-Zdrój, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP 8831796862, REGON 360522870.

3)       Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem bankmonet.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

4)       Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonującą zakupów. 

5)       Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonującą  zakupów,  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

6)       Zamówienie –  oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zakupu  za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produktów będących przedmiotem zamówienia.

7)       Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

8)       Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.

9)       Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10)      Konto – oznacza spersonalizowaną witrynę, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

11)      Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, oraz możliwość wpisania przez Klienta numeru kodu rabatowego. 

12)      Czas dostawy (czas realizacji zamówienia) – liczba dni roboczych, w których Sprzedający skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

13)      Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

 

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem bankmonet.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

 

3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez FHU Paweł Rybałka z siedzibą w Kudowie-Zdroju, przy ul. Spacerowej 44, 57-350 Kudowa-Zdrój, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP 8831796862, REGON 360522870.

Dane kontaktowe:

1)       adres pocztowy: FHU PAWEŁ RYBAŁKA

                              ul. Spacerowa 44

                              57-350 Kudowa-Zdrój

2)       adres poczty elektronicznej: sklep@bankmonet.pl

3)       numer telefonu: +48 691 115 303

 

4. Warunkiem korzystania  ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie zakładania Konta oraz w czasie składania Zamówienia.

 

5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

6. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

 

7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1)       posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet.

2)       posiadanie przeglądarki internetowej:

a)       Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b)       Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c)       Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d)       Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e)       Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.

3)       posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4)       zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem bankmonet.pl.

 

9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

10. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

12. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

 

§ 2 Rejestracja, logowanie oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

 

4. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

 

5. Klient, który założył Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). 

 

6. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału: 

1)       oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób; 

2)       oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 

3)       zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Sprzedającemu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedającego z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedającego. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedającemu powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie; 

4)       na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedającego na pierwsze wezwanie Sprzedającego.  

 

7. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług w trybie natychmiastowym. 

8. Sprzedający uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.

9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sprzedający nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.  

10. Sprzedający, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Sprzedającego wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku, gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Sprzedający niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 

11. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedającemu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (e-mail). Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 7 regulaminu. 

12. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia. 

13. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

14. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną do Sprzedającego z prośbą o usunięcie konta oraz adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Informacje o produktach

 

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

1)       podawane są w złotych polskich i są cenami brutto;

2)       nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta oraz od wartości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, w ofercie produktowej ( wprowadzanie nowych produktów, wycofywanie) oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, oferty produktowej, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 

4. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem bankmonet.pl.

 

5. Szczegółowe informacje dotyczące produktów podane są na Stronie produktowej.

 

§ 4 Składanie i realizacja zamówienia

 

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

 

2. W celu złożenia zamówienia należy: 

1)       zalogować się do Sklepu

2)       wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny); 

3)       wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;

4)       jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura (rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji), należy umieścić taką informacje w komentarzu do zamówienia; 

5)       wybrać formę wysyłki Produktów;         

6)       w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w siedzibie Sklepu Internetowego – wybrać Odbiór osobisty;

7)       wybrać formę płatności;

8)        W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności;

9)       Klient potwierdza swoje zamówienie klikając "Potwierdzam zamówienie".

 

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

 

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.  

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 

1)       co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

2)       co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia w siedzibie Sprzedającego;

3)       ma więcej niż jedno zmówienie oczekujące na odbiór w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem kuriera.

 

7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:  

1)       anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);  

2)       anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 

 

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 8 regulaminu. 

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości. 

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 6 regulaminu. 

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

13. Klient może zrezygnować z zamówienia aż do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”) poprzez złożenie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail). W przypadku rezygnacji, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 6 regulaminu.

 

14. Klient zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji odbioru osobistego) lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail).

 

15 . Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 5 Warunki płatności i wysyłki produktów

 

1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Produkty może dokonywać płatności wyłącznie w następujący sposób: 

1)       Przedpłatą – Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Dostępne formy płatności opłacane przed realizacją zamówienia:

a)       przelew tradycyjny – Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe:

 

bank: 

odbiorca: 

numer konta: 

w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

 

Dane do przelewu Klient otrzyma także od Sprzedającego po złożeniu zamówienia. Produkty zostaną wysłane do Klienta dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty.

 

2. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy zakupionych w Sklepie Internetowym Produktów:

1) Dostawa za pośrednictwem Kurier DPD (przedpłata)

a)     koszt dostawy – dla zamówień opłaconych po złożeniu zamówienia koszt dostawy jest zależny od wagi produktów wchodzących w skład zamówienia oraz wysokości zamówienia. Koszt dostawy dla zamówień wynosi minimalnie 18,00 zł brutto. Darmowa dostawa dotyczy tylko monet oraz zamówień na terenie Polski.

b)     czas dostawy – czas dostawy zamówionych przez Klienta produktów wynosi zwykle 3-5 dni roboczych, liczone od momentu otrzymania od Klienta przez Sprzedającego zapłaty. W wyjątkowych przypadkach czas ten może się wydłużyć do 7-14 dni roboczych.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

2) Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego 

a)     koszt dostawy – odbiór osobisty jest bezpłatny.

b)     czas dostawy –  zamówione produkty Klient może odebrać w siedzibie Sprzedającego pod adresem ul. Spacerowa 44, 57-350 Kudowa-Zdrój w ustalonym wcześniej terminie. 

 

§ 6 Rezygnacja z zamówienia oraz prawo do odstąpienia od umowy (zwrot)

 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się ze Sprzedającym.

 

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

 

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):  

1)       świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na utratę wartości przedmiotu świadczenia, na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)       dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5)       dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać z formularza zwrotu znajdującego się w zakładce „Moje konto” w zakładce „Historia i szczegóły zamówień”, klikając odnośnik „Szczegóły” odpowiadający zamówieniu, którego dotyczy zwrot lub kontaktując się ze Sprzedającym).

 

5. W takim przypadku Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 8 regulaminu. 

 

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:  

1)       w siedzibie Sprzedającego – podczas odbioru przesyłki;

2)       po odebraniu przesyłki w siedzibie Sprzedającego lub dostarczonej kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do siedziby Sprzedającego lub zwrócić je osobiście. 


8. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

 

§ 7 Reklamacje

 

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

 

2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji.

 

4. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

5. W przypadku, gdy produkt  odebrany został w siedzibie Sprzedającego, reklamacje należy składać właśnie w siedzibie Sprzedającego.

 

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedający za nabycie danego produktu.

 

§ 8 Zwrot należności Klientom

 

1. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

1)       anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją; 

2)       zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej; 

3)       zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Sprzedającego i było uprzednio opłacone z góry;  

4)       uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 

 

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 

1)       z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej; 

2)       przy odbiorze u kuriera.  

 

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  

5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie Sprzedającego, a zamówienie: 

1)       zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w siedzibie Sprzedającego;  

2)       zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3. 

 

6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedającego zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 9 Dane osobowe

 

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

 

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, w zakładce „Moje konto” lub poprzez kontakt ze Sprzedającym.

 

3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności reguluje Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępna jest również w Sklepie Internetowym, w zakładce „Polityka Prywatności”. 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

 

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie  do usunięcia konta w każdym czasie.

 

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

 

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BANKMONET.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej bankmonet.pl.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej bankmonet.pl.

3. Administratorem Danych Osobowych jest FHU Paweł Rybałka zsiedzibą w Kudowie-Zdroju, przy ul. Spacerowej 44, 57-350 Kudowa-Zdrój, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP 8831796862, REGON 360522870.

Dane kontaktowe:

1)       adres pocztowy: FHU PAWEŁ RYBAŁKA

                              ul. Spacerowa 44

                              57-350 Kudowa-Zdrój

2)       adres poczty elektronicznej: sklep@bankmonet.pl

3)       numer telefonu: +48 691 115 303

4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub zgłaszania sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.

 

§ 2 Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

1) składanie Zamówień.

2) zawarcie i realizacja Umowy.

3) rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

4) bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

1) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia umowy wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych, jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację (założenia Konta) lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

2. Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

§ 4 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, oraz w celach statystycznych, rozliczeniowych, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem.

 

§ 5 Polityka cookies oraz dane eksploatacyjne

1. Sklep Internetowy  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

4. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klietna przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

5. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies na:

1) Pliki niezbędne do działania Sklepu Internetowego - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

2) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

3) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez Sprzedającego informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

4) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła, zostaną wyświetlone produkty dostosowane do zainteresowań Klienta itp.;

5) Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

6) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+), z których Klient korzysta, ze Sklepem. 

 

6.Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

8. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

9. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje dla strony internetowej bankmonet.pl i dostępnego w jej ramach Sklepu Internetowego. Strona może zawierać linki innych stron internetowych, których niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje.

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

2) certyfikat SSL.

3) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się z Administratorem, również w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych.

5. Powyższa wersja Polityki prywatności obowiązuje od 1 lipca 2018 roku.


AKCEPTUJĘ
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.