POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BANKMONET.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej bankmonet.pl.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej bankmonet.pl.

3. Administratorem Danych Osobowych jest FHU Paweł Rybałka zsiedzibą w Kudowie-Zdroju, przy ul. Spacerowej 44, 57-350 Kudowa-Zdrój, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP 8831796862, REGON 360522870.

Dane kontaktowe:

1)       adres pocztowy: FHU PAWEŁ RYBAŁKA

                              ul. Spacerowa 44

                              57-350 Kudowa-Zdrój

2)       adres poczty elektronicznej: sklep@bankmonet.pl

3)       numer telefonu: +48 691 115 303

4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub zgłaszania sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.

 

§ 2 Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

1) składanie Zamówień.

2) zawarcie i realizacja Umowy.

3) rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

4) bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

1) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia umowy wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych, jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację (założenia Konta) lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

2. Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

§ 4 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, oraz w celach statystycznych, rozliczeniowych, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem.

 

§ 5 Polityka cookies oraz dane eksploatacyjne

1. Sklep Internetowy  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

4. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klietna przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

5. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies na:

1) Pliki niezbędne do działania Sklepu Internetowego - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

2) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

3) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez Sprzedającego informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

4) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła, zostaną wyświetlone produkty dostosowane do zainteresowań Klienta itp.;

5) Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

6) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+), z których Klient korzysta, ze Sklepem. 

 

6.Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

8. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

9. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje dla strony internetowej bankmonet.pl i dostępnego w jej ramach Sklepu Internetowego. Strona może zawierać linki innych stron internetowych, których niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje.

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

2) certyfikat SSL.

3) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się z Administratorem, również w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych.

5. Powyższa wersja Polityki prywatności obowiązuje od 1 lipca 2018 roku.

 


AKCEPTUJĘ
Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.